Tag: nền kinh tế

Tài Chính Quốc Tế

Bloomberg: Kinh tế toàn cầu có bước dịch chuyển lớn, 2020...

Trọng tâm của kinh tế toàn cầu dịch chuyển từ Tây sang Đông, từ các nền kinh tế phát triển sang thị trường mới nổi, từ các thị trường...

Tài Chính Quốc Tế

WSJ: Những khó khăn kinh tế sẽ định hình nhiệm kỳ của ông...

Có lẽ Joe Biden sẽ phải dành khá nhiều thời gian trong 4 năm tới cho nỗ lực phục hồi kinh tế Mỹ.